Regulamin Serwisu syntonia.com.pl

Adres naszej strony internetowej to: https://syntonia.com.pl.

Witamy Państwa serdecznie w naszym serwisie internetowym i cieszymy się, że nasza oferta wzbudziła Państwa zainteresowanie. Serwis internetowy https://syntonia.com.pl jest przedmiotem poniższych warunków użytkowania, które obowiązują pomiędzy Użytkownikiem/Klientem a Syntonia Centrum Rozwoju Osobistego Sabina Iskierka (zwana dalej Centrum), NIP 6351591403, REGON 240870005 jako Administratorem Serwisu internetowego w chwili jego użytkowania. W przypadku gdy uzgodnienia szczegółowe dotyczące korzystania z przedmiotowej strony internetowej odbiegają od poniższych warunków użytkowania, właściwa informacja zostanie zamieszczona w odpowiednim miejscu. Wówczas obowiązują szczegółowe warunki użytkowania.

Poniżej zamieszczamy ważne informacje dotyczące korzystania z naszego serwisu internetowego.

Serwis należy do Syntonia Centrum Rozwoju Osobistego Sabina Iskierka (zwana dalej Centrum), NIP 6351591403, REGON 240870005, ul.  Pszczyńska 25, 43-190 Mikołów.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail biuro@syntonia.com.pl  lub pod numerem tel. 604556053.

Pozdrawiamy i życzymy udanego korzystania z Serwisu

Zespół Serwisu syntonia.com.pl

§ 1.

Postanowienia ogólne

1.       Regulamin niniejszy stanowi wzorzec umowy, która zostaje zawarta między Usługodawcą a Użytkownikiem/Klientem, chyba że w indywidualnej umowie sporządzonej na piśmie strony postanowią zmodyfikować poszczególne postanowienia umowne.

2.       Wszelkie oświadczenia woli i wiedzy składane przez strony wobec siebie wymagają dla swej skuteczności odpowiedniego ich dotarcia do strony w taki sposób aby mogła zapoznać się z ich treścią, za pośrednictwem serwisu bądź adresu e-mail, chyba że strony umówiły się inaczej.

3.       Z usług psychologicznych mogą korzystać osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. Możliwość korzystania z usług psychologicznych przez osoby nie posiadające pełnej zdolności do czynności prawnych uzależniona jest od wyrażenia pisemnej zgody przez ich prawnych opiekunów i skutecznego doręczenia oryginału tejże zgody Usługodawcy

4.       Za pośrednictwem Serwisu, Administrator świadczy na rzecz Użytkowników/Klientów usługi drogą elektroniczną polegające na zapewnianiu Użytkownikom/Klientom możliwości:

a.       przeglądania zawartości Serwisu,

b.      pobrania materiałów dodatkowych na dysk komputera lub do pamięci urządzenia,

c.       zapisania się do Newslettera,

d.      założenia konta Użytkownika.

5.       Regulamin określa zasady i warunki korzystania z Serwisu, a także prawa i obowiązki Administratora i Użytkownika/klienta.

6.       Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkownika. Wystarczające są:

a.       dostęp do Internetu,

b.      standardowy system operacyjny,

c.       standardowa przeglądarka internetowa,

d.      posiadanie aktywnego adresu e-mail – w celu rejestracji konta Użytkownika/Klienta i zapisu na Newsletter.

7.      Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika/Klienta treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.

8.      Użytkownik/Klient może przeglądać zawartość Serwisu anonimowo, tj. bez konieczności podawania jakichkolwiek danych, ale w celu założenia konta Użytkownika/klienta lub skorzystania z formularza kontaktowego wymagane jest podanie określonych danych osobowych. Zasady postępowania z danymi osobowymi zostały opisane w polityce prywatności dostępnej pod adresem

9.       Korzystanie z Serwisu jest nieodpłatne.

10.   W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkownikowi/Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem z Serwisu, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.

11.   Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Użytkownik/Klient powinien poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.

§ 2.

Definicje

1.       Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

a.       Administrator – Syntonia Centrum Rozwoju Osobistego Sabina Iskierka (zwana dalej Centrum), NIP 6351591403, REGON 240870005, Ul. Pszczyńska 25, 43-190 Mikołów,

b.      Regulamin –niniejszy regulamin dostępny jest po adresem

c.       Serwis – oznacza stronę internetową wywoływaną pod adresem domeny internetowej syntonia.com.pl lub inną wskazaną przez Usługodawcę, do której ten dysponuje stosownym prawem,

d.      Użytkownik – podmiot korzystający z Serwisu.

e.      Adres e-mail – oznacza adres poczty elektronicznej podany przez Klienta w formularzu,

f.        Formularz – oznacza formularz rejestracyjny którego wypełnienie jest niezbędne celem umożliwienia prawidłowego korzystania z usług i usług psychologicznych,

g.       Klient – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną oraz jednostkę organizacyjną nie będącą osobą prawną, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, a która korzysta z usług świadczonych przez Usługobiorcę w ramach serwisu,

h.      Konto – oznacza indywidualne konto Klienta wygenerowane poprzez prawidłowe wypełnienie formularza, umożliwiające korzystanie z usług i usług psychologicznych świadczonych przez Usługodawcę w ramach serwisu, obsługiwane tylko i wyłącznie przez Klienta co do którego zapewnia, że nikt inny nie może mieć legalnego dostępu,

i.         Psycholog – oznacza osobę uprawnioną do wykonywania zawodu psychologa na podstawie ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2001 r., Nr 73, poz. 763 ze zm.),

j.        Umowa – oznacza umowę o świadczenie usług psychologicznych drogą elektroniczną,

k.       Usługa – oznacza wszelkie usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, a nie będące usługą psychologiczną,

l.         Usługa psychologiczna – oznacza usługi psychologiczne świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu, polegające w szczególności na diagnozie psychologicznej, opiniowaniu, orzekaniu o ile przepisy szczególne tak stanowią, psychoterapii, udzielaniu pomocy psychologicznej oraz prowadzeniu badań naukowych w zakresie psychologii,

m.    Usługodawca – oznacza podmiot świadczący usługi i usługi psychologiczne zgodnie z obowiązującym prawem tj. Syntonia Centrum Rozwoju Osobistego Sabina Iskierka (zwana dalej Centrum), NIP 6351591403, REGON 240870005. Reprezentowana przez Sabinę Iskierka, zarejestrowana pod adresem Mikołów ul. Pszczyńska 25.

§ 3.

Usługi

1.       Usługi świadczone przez Usługodawcę w ramach serwisu mają charakter nieodpłatny i odpłatny.

2.       W ramach usług o charakterze nieodpłatnym Użytkownik/Klient może uzyskać przede wszystkim informacje dotyczące zakresu świadczonych usług i usług psychologicznych, form komunikacji, wynagrodzenia i sposobu jego zapłaty oraz inne informacje umieszczone w serwisie.

3.       W ramach usług o charakterze odpłatnym Użytkownik/Klient może uzyskać przede wszystkim możliwość świadczenia na jego rzecz usług psychologicznych i innych usług, których świadczenie uzależnione jest od uiszczenia stosownego wynagrodzenia zgodnie z cennikiem usług psychologicznych.

4.       Szczegółowe informacje o charakterze i formie świadczenia poszczególnych usług i usług psychologicznych dostępne są w serwisie.

5.       Usługi psychologiczne wykonywane są każdorazowo przez psychologa, zaś inne usługi z uwagi na ich charakter przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje.

§ 4.

Forma świadczenia usług psychologicznych

1.       Świadczenie usług psychologicznych przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika/Klienta może nastąpić poprzez jedną z form komunikacji: wiadomość, wewnętrzny czat, rozmowa internetowa lub wideokonferencja.

2.       Wybór formy świadczenia usług psychologicznych należy do Użytkownika/Klienta.

3.       Użytkownik/Klient dokonując wyboru określonej formy świadczenia usług psychologicznych potwierdza zapoznanie się z warunkami technicznymi umożliwiającymi prawidłowe skorzystanie z wybranej formy komunikacji. Szczegółowe warunki techniczne wskazane zostały przez Usługodawcę w opisie poszczególnych form komunikacji.

§ 5.

Zawarcie umowy

1.       W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze nieodpłatnym przez Użytkownika/Klienta niezbędne jest jedynie jego wejście na serwis. Korzystanie z usług o charakterze nieodpłatnym nie jest uzależniony od spełnienia przez Użytkownika/Klienta jakichkolwiek innych przesłanek, w szczególności dostęp ten nie jest uzależniony od dokonania przez Użytkownika/Klienta rejestracji w serwisie.

2.       W celu rozpoczęcia korzystania z usług o charakterze odpłatnym i usług psychologicznych przez Użytkownika/Klienta niezbędne jest dokonanie następujących czynności:

a.       wejście na serwis – poprzez wpisanie w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu,

b.      zapoznanie się ze wszystkimi postanowieniami regulaminu,

c.       prawidłowe wypełnienie formularza przez Użytkownika/Klienta poprzez podanie wymaganych w formularzu prawdziwych danych, które obejmują co najmniej: imię Użytkownika/klienta, wiek, płeć, adres e-mail, nazwę (login) Klienta, którym będzie się posługiwał w trakcie korzystania z usług i usług psychologicznych, prywatne hasło, oświadczenie o akceptacji regulaminu bez żadnych zastrzeżeń i spełnianiu wymaganych przez regulamin warunków – poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola formularza, zatwierdzenie danych wpisanych w formularzu i wysłanie ich do Usługodawcy w celu przetworzenia.

3.       Dokonanie powyższych czynności przez Użytkownika/Klienta umożliwi Usługodawcy utworzenie w ramach serwisu konta zgodnie z danymi podanymi w formularzu. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już wykorzystywana przez inny podmiot w ramach serwisu, sprzeczna z prawem lub dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

4.       Utworzenie konta Użytkownika/Klienta powoduje uzyskanie przez niego w szczególności możliwość wysłania wiadomości, rezerwacji spotkań, opłacenia usług psychologicznych, opracowania własnych notatek, składania i otrzymywania oświadczeń woli i wiedzy.

5.       Umowa, w ramach której świadczone będą usługi o charakterze odpłatnym i usługi psychologiczne zostaje zawarta z chwilą podjęcia przez Użytkownika/Klienta czynności powodującej wybór usługi lub usługi psychologicznej oferowanej przez Usługodawcę, która ma zostać świadczona na jego rzecz.

6.       Zawarcie umowy, w ramach której będą świadczone usługi psychologiczne jest równoznaczne z wyrażeniem przez Użytkownika/Klienta jako podmiotu diagnozowania i oddziaływania psychologicznego zgody na świadczenie tych usług.

7.       Powyższe postanowienia nie wyłączają stosowania § I ust. 3 regulaminu.

§ 7.

Prawa i obowiązki stron

1.       Usługodawca:

a. w zależności od charakteru zawartej umowy zobowiązuje się świadczyć na rzecz Użytkownika/Klienta usługi i usługi psychologicznej zgodnie z jej treścią i postanowieniami regulaminu.

b. zobowiązuje się zachować w tajemnicy informacje związane z Użytkownikiem/Klientem, a uzyskane w ramach umowy, w szczególności w zakresie świadczenia usług psychologicznych, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej. Obowiązek zachowania tajemnicy nie jest ograniczony w czasie.

c. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie i nienależyte wykonanie umowy, chyba że jej niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest spowodowane działaniem lub zaniechaniem Użytkownik/Klienta, działaniem lub zaniechaniem osób trzecich lub działaniem siły wyższej.

d. może odstąpić od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

e. w ramach zawartej umowy nie ma obowiązku świadczenia usług o charakterze odpłatnym, w tym w szczególności usług psychologicznych w przypadku braku dokonania przez Użytkownika/Klienta zapłaty wynagrodzenia.

f. w ramach zawartej umowy ma prawo do zaprzestania świadczenia usług i usług psychologicznych w przypadku przekazywania przez Użytkownika/Klienta treści o charakterze bezprawnym lub obraźliwym.

g. ma prawo do zawieszenia funkcjonowania serwisu w przypadku bieżącej obsługi i konserwacji serwisu, oprogramowania i urządzeń technicznych z nim związanych.

h. ma prawo do zablokowania konta Użytkownika/Klienta, który łamie którekolwiek z postanowień regulaminu lub przepisów prawa.

i. ma prawo do zmiany postanowień regulaminu, a które to zmiany będą obowiązywały po 14 dniach od momentu ich umieszczenia w serwisie.

2.       Użytkownik/Klient:

a. ma prawo do świadczenia na swoją rzecz usług lub usług psychologicznych zgodnie umową i postanowieniami regulaminu.

b. może złożyć reklamację, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

c. ma prawo do odstąpienia od umowy, zgodnie z postanowieniami regulaminu.

d. ma prawo i obowiązek kontroli, zmiany i żądania usunięcia danych przekazanych przez niego Usługodawcy.

e. w przypadku zablokowania konta przez Usługodawcę nie może dokonać ponownego jego założenia bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

f. ma obowiązek nieudostępniania konta innym podmiotom bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

g. zobowiązuje się do nieprzesyłania informacji o charakterze bezprawnym, obraźliwym i niezgodnym z rzeczywistością oraz mogących powodować uszkodzenie serwisu, oprogramowania oraz urządzeń technicznych z nim związanych.

h. zobowiązuje się do niewykorzystywania w jakikolwiek sposób informacji uzyskanych w ramach umowy bez uzyskania zgody Usługodawcy w formie pisemnej.

3.       Użytkownik/Klient zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Usługodawcy, a powstałej w związku niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przez niego umowy.

4.       Wypełnienie przez Klienta formularza celem utworzenia konta jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych podanych w formularzu.

§ 8.

Postępowanie reklamacyjne

1.       W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Usługodawcę, Użytkownikowi/Klientowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji.

2.       Reklamacja powinna zostać sporządzona w formie pisemnej i przesłana na adres Usługodawcy.

3.       Reklamacja powinna zawierać przede wszystkim wskazanie danych umożliwiających identyfikację umowy i Użytkownika/Klienta będącego jej stroną oraz wszelkie okoliczności podnoszone w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Usługodawcę.

4.       Reklamacja powinna zostać wniesiona niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty zaistnienia okoliczności powodujących niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Usługodawcę.

5.       Rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę nastąpi niezwłocznie po jej doręczeniu w formie pisemnej, nie później jednak niż w terminie 30 dni od daty jej doręczenia.

6.       W przypadku nieuwzględnienia reklamacji w przedmiocie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy Użytkownik/Klient może dochodzić roszczeń na drodze postępowania sądowego.

§ 9.

Odstąpienie od umowy

1.       Każdej ze stron umowy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, poza umową w ramach której świadczenie usług psychologicznych będzie następowało za pośrednictwem wiadomości jako w formie komunikacji.

2.       Prawo to wykonywane jest przez złożenia stosownego oświadczenia drugiej stronie.

3.       Oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zostać złożone w taki sposób, aby druga strona mogła się z nim zapoznać nie później niż 24 godziny przed terminem rozpoczęcia wykonywania umowy.

§ 10.

Zawartość serwisu

1.       Zawartość Serwisu tworzą materiały tekstowe, graficzne, zdjęciowe oraz audio-wizualne.

2.       Zawartość Serwisu dostępna jest publicznie dla wszystkich Użytkowników.

3.       W Serwisie mogą być zawarte hiperłącza przekierowujące Użytkownika/Klienta na strony zewnętrzne.

4.       Zawartość Serwisu objęta jest ochroną prawno-autorską. Rozpowszechnianie treści dostępnych w Serwisie bez uprzedniej zgody podmiotów uprawnionych może stanowić naruszenie praw autorskich i skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

5.       Na zawartość Serwisu składają się również formularze, które pozwalają skontaktować się z Administratorem lub poprosić o kontakt ze strony Administratora.

§ 11.

Dane osobowe i pliki cookies

1.       Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator.

2.       Dane osobowe przetwarzane są w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.

3.       Zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach Serwisu opisane są w polityce prywatności i plików cookies dostępnej na stronie Centrum pod domeną syntonia.com.pl

4.       Administrator dołoży wszelkich starań, aby Serwis dostępny był dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń.

5.       Administrator nie jest jednak w stanie zagwarantować, że Serwis będzie dostępny dla Użytkownika bez przerw i zakłóceń, w szczególności ze względu na konieczne prace techniczne lub modernizacyjne. W związku z tym, Administrator zastrzega sobie prawo do przerw w dostępności Serwisu, w szczególności ze względu na konieczne do przeprowadzenia prace techniczne lub modernizacyjne.

6.       Administrator nie ponosi odpowiedzialności za jakiejkolwiek szkody poniesione przez Użytkownika w związku z przerwami w dostępności Serwisu.

Administrator może podjąć decyzję o zakończeniu działalności w dowolnym momencie i z dowolnych przyczyn bez konieczności tłumaczenia tych przyczyn Użytkownikowi. W takiej sytuacji, Administrator powiadomi o swojej decyzji Użytkownika

§ 12.

Postanowienia końcowe

1.       Regulamin obowiązuje od dnia umieszczenia go w serwisie i stanowi integralną cześć umowy zawieranej z Użytkownikiem/Klientem.

2.       W każdym wypadku, a w szczególności jeżeli Użytkownikiem/Klientem jest podmiot zagraniczny, prawem umowy jest prawo Rzeczypospolitej Polskiej, a do rozpatrywania wszelkich sporów związanych z umową i regulaminem pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem/Klientem są sądy Rzeczypospolitej Polskiej. Przyjmuje się, że umowa zawarta została w miejscu siedziby przedsiębiorstwa Usługodawcy, tj. w Mikołowie

3.       W sprawach nieuregulowanych postanowieniami umowy i regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy:

a.       ustawy z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz.U.2001.73.763

b.      ustawy z dnia 18 lipca 2002 r., o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2002.144.1204 z zm.),

c.       ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r., Kodeks cywilny (Dz.U.1964.16.93 z zm.).

4.       Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie oraz w Serwisie. Użytkownicy, którzy posiadają konto w Serwisie zostaną powiadomieni o zmianie Regulaminu ich dotyczącej, pocztą elektroniczną na adres e-mail przypisany do konta.

Polityka prywatności i plików cookies serwisu syntonia.com.pl

Postanowienia ogólne

1.       Niniejsza polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies w ramach serwisu syntonia.com.pl (dalej jako serwis)

2.       Administratorem danych jest firma Syntonia Centrum Rozwoju Osobistego Sabina Iskierka (zwana dalej Centrum), NIP 6351591403, REGON 240870005. Reprezentowana przez Sabinę Iskierka

3.       We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail biuro@syntonia.com.pl  lub pod numerem tel. 604556053.

4.       Każdy podmiot korzystający z Serwisu jest jego „Użytkownikiem/Klientem”.

5.       Dane osobowe Użytkownika/Klienta Serwisu przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej jako „RODO”.

6.       Dane osobowe Użytkownika/Klienta są pozyskiwane bezpośrednio od Użytkownika/Klienta podczas wizyt, rozmów telefonicznych, wiadomości tekstowych i elektronicznych związanych z wykonywaniem usług psychologiczno-psychoterapeutycznych.

7.       W celu świadczenia usług psychologiczno-psychoterapeutycznych mogą być potrzebne następujące dane pacjenta: imię, nazwisko, płeć oraz data urodzenia, adres zamieszkania i stopień pokrewieństwa (w przypadku osób zgłaszanych przez członka rodziny). W przypadku zgłoszenia się do Centrum w drodze zapisu przez telefon niezbędny jest numer telefonu, celem potwierdzenia umówienia wizyty u specjalisty przez SMS. Podczas świadczenia usług psychologiczno-psychoterapeutycznych może być utworzona dokumentacja medyczna, w której są zawarte niezbędne informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności informacje o stanie zdrowia, wyniki badań oraz informacje o nałogach i życiu osobistym. Informacje te warunkują postawienie właściwej diagnozy jak i zastosowanie w sposób właściwy procesu terapii.

8.       Centrum przetwarza dane osobowe w celu

a.       Przetwarzania (Centrum nie stosuje profilowania pacjentów do celów reklamowych)

b.      Świadczenia usług psychologiczno-psychologiczno-terapeutycznych

c.       Skontaktowania  się z Użytkownikiem/Klientem pod podanym przez niego nr telefonu. w celu ustaleń związanych z terminami wizyt.

d.      Prowadzenia ksiąg rachunkowych co związane jest z przetwarzaniem danych osobowych pacjenta w przypadku wystawiania rachunków/faktur i regulowania należności za wykonane usługi.

9.       Wszelkie dane osobowe zgromadzone w ramach świadczenia usług psychologiczno-psychoterapeutycznych przetwarzane są przez 2 lata (liczone od ostatniego dnia roku w którym nastąpiła ostatnia wizyta), chyba że obowiązujące prawo stanowi inaczej (np. w kwestii dokumentacji księgowej). Po upływie tego okresu dane pacjenta są usuwane lub anonimizowane.

10.   Korzystanie z usług Centrum jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach niepodanie danych może skutkować odmową rezerwacji wizyty czy udzielenia usługi. Dotyczy to także obowiązków rachunkowych czy podatkowych- brak podania danych może skutkować np. niemożnością wystawienia faktury czy imiennego rachunku na rzecz Użytkownika/Klienta.

a.       Jeżeli Użytkownik/Klient  poda Centrum swój numer telefonu czy adres e-mail, odbywa się to na zasadzie dobrowolności, niepodanie tych danych nie będzie skutkowało odmową udzielenia świadczenia zdrowotnego, ale obniży poziom obsługi Użytkownika/Klienta, ponieważ Użytkownik/Klient nie otrzyma potwierdzenia wizyty lub nie będzie miał możliwości odwołania wizyty z użyciem SMS, a Centrum nie skontaktuje się w celu podania informacji o ewentualnym odwołaniu wizyt, opóźnieniu lub zwolnieniu się terminu wcześniejszej wizyty.

11.   Dane osobowe nie są przekazywane firmom trzecim za wyjątkiem serwisów teleinformatycznych służących do organizacji wizyt w Centrum, jeżeli pacjent wyraził chęć korzystania z tych serwisów.

12.   W celu realizacji praw osób, których dane dotyczą, prosimy kontaktować się na adres mailowy Administratora wskazany powyżej.Komentarze

Rejestracja -konto użytkownika

Zakładając konto, Użytkownik/Klient podaje niezbędne dane do założenia konta, takie jak adres e-mail, imię i nazwisko.

Dane przekazane w związku z założeniem konta, przetwarzane są w celu założenia i utrzymywania konta na podstawie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej poprzez rejestrację konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Po założeniu konta Użytkownik/Klient będzie miał możliwość pobrania materiałów dostępnych tylko dla zarejestrowanych Użytkowników/Klientów, zgodnie z Regulaminem Serwisu.

Jeżeli podczas rejestracji Użytkownik/Klient poda dobrowolnie więcej danych, mogą one być również przetwarzane w celu dopasowania i kierowania treści marketingowych i handlowych dotyczących oferty Administratora drogą telefoniczną lub e-mailową (w zależności od podanych danych) – podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu oferty jest Syntonia Centrum Rozwoju Osobistego Sabina Iskierka (zwana dalej Centrum), NIP 6351591403, REGON 240870005. Reprezentowana przez Sabinę Iskierka w związku z wyrażoną zgodą. Dane te będą przetwarzane do momentu złożenia skutecznego sprzeciwu na przetwarzanie danych w celach marketingowych lub do momentu wycofania zgody na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych drogą telefoniczną lub mailową.

Użytkownik/Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu. Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Newsletter

Użytkownik/Klient chcąc zapisać się do Newslettera, musi przekazać Administratorowi swój adres e-mail za pośrednictwem formularza zapisu do Newslettera. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne żeby zapisać się do Newslettera.

Dane przekazane Administratorowi podczas zapisu do Newslettera wykorzystywane są w celu przesyłania Użytkownikowi/Klientowi Newslettera z aktualnościami, materiałami informacyjnymi, handlowymi i marketingowymi np. o nowościach i wydarzeniach związanych z działalnością Centrum.

Podczas zapisu na Newsletter Użytkownik/Klient wyraża zgodę na otrzymywanie treści marketingowych i handlowych na wskazany adres e-mail. Podstawą prawną przetwarzania adresu e-mail jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO), polegający na przedstawieniu treści marketingowych i handlowych Centrum w związku z wyrażoną zgodą.

Dane będą przetwarzane przez czas funkcjonowania Newslettera, lub do momentu rezygnacji Użytkownika/Klienta z otrzymywania Newslettera. Użytkownik/Klient może zrezygnować z otrzymywania Newslettera w każdej chwili klikając w odpowiedni link umieszczony na końcu każdej wiadomości newsletterowej co spowoduje usunięcie danych osobowych Użytkownika z bazy Newsletter.

Użytkownik/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, żądania ich sprostowania i usunięcia, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Użytkownik/Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Odbiorcy danych

Dla prawidłowego funkcjonowania Centrum, w tym dla realizacji zawieranych umów konieczne jest korzystanie przez Administratora z usług podmiotów zewnętrznych (takich jak np. obsługa informatyczna, dostawca oprogramowania). Administrator korzysta wyłącznie z usług takich podmiotów, którzy zapewniają wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, tak by przetwarzanie spełniało wymogi RODO i chroniło prawa osób, których dane dotyczą.

Przekazanie danych przez Administratora nie następuje w każdym wypadku i nie do wszystkich wskazanych w polityce prywatności odbiorców lub kategorii odbiorców – Administrator przekazuje dane wyłącznie wtedy, gdy jest to niezbędne do realizacji danego celu przetwarzania danych osobowych i tylko w zakresie niezbędnym do jego zrealizowania.

Dane osobowe Użytkowników/Klientów mogą być przekazywane następującym odbiorcom lub kategoriom odbiorców:

dostawcy usług zaopatrujący Administratora w rozwiązania informatyczne, techniczne i organizacyjne, umożliwiające Administratorowi prowadzenie działalności spółki, w tym strony internetowej i świadczonych za jej pośrednictwem usług elektronicznych (w szczególności dostawcy oprogramowania komputerowego do prowadzenia Serwisu, dostawcy poczty elektronicznej i hostingu oraz dostawcy oprogramowania do zarządzania firmą i udzielania pomocy technicznej Administratorowi).

dostawcy usług prawnych i doradczych zapewniający Administratorowi odpowiednie wsparcie (kancelaria prawna lub firma windykacyjna)

Kiedy odwiedzający witrynę zostawia komentarz, zbieramy dane widoczne w formularzu komentowania, jak i adres IP odwiedzającego oraz podpis jego przeglądarki jako pomoc przy wykrywaniu spamu.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie twojego adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej używasz. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj: https://automattic.com/privacy/. Po zatwierdzeniu komentarza twój obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Media

Jeśli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem i wgrywasz na witrynę obrazki, powinieneś unikać przesyłania obrazków z tagami EXIF lokalizacji. Odwiedzający stronę mogą pobrać i odczytać pełne dane lokalizacyjne z obrazków w witrynie.

 

Formularz kontaktowy

Dane osobowe przysłane Administratorowi przez Formularz kontaktowy lub zapytanie ofertowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na odpowiedzi na wiadomości Użytkownika/Klienta oraz prowadzenie komunikacji z Użytkownikiem/Klientem(podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

W przypadku gdy Użytkownik/Klient zwróci się do Administratora z prośbą o przedstawienie oferty handlowej, jego dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO tzn. czynności zmierzające do zawarcia umowy.

Dane osobowe Użytkownika/klienta będą przetwarzane przez okres niezbędny do obsługi prowadzonej korespondencji, przedłużony odpowiednio o okres wynikający ze związku korespondencji z zawartym stosunkiem prawnym, obowiązkami archiwizacyjnymi, dochodzeniem ewentualnych roszczeń lub innymi obowiązkami wymaganymi przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa;

Użytkownik/Klient posiada prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Użytkownik/Klient ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu odpowiedzi na przysłaną przez Użytkownika/Klienta wiadomość.

Pliki Cookies

Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej Serwis (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający Serwis).

Dane są przy tym zbierane i przechowywane wyłącznie w formie anonimowej lub pod pseudonimem i nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika/Klienta. Większość ze stosowanych przez Serwis plików cookie to tzw. pliki sesyjne, które są usuwane, gdy sesja przeglądarki Użytkownika/Klienta zostanie zamknięta. Pliki cookie nie wyrządzają szkód komputerowi Użytkownika/Klientowi i nie zawierają wirusów.

Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających z Serwisu w następujących celach:

dostosowywania zawartości Serwisu do indywidualnych preferencji Użytkownika/Klienta (np. dotyczących kolorów, rozmiaru czcionki, układu strony) oraz optymalizacji korzystania z Serwisu; prowadzenia anonimowych statystyk przedstawiających sposób korzystania z Serwisu;

Administrator informuje Użytkownika/Klienta, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika/Klienta. W takiej sytuacji, korzystanie z Serwisu przez Użytkownika/Klienta może być utrudnione.

Administrator wskazuje, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika/Klienta usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik/Klient.

Jeśli zostawisz na naszej witrynie komentarz, będziesz mógł wybrać opcję zapisu twojej nazwy, adresu email i adresu strony internetowej w ciasteczkach, dzięki którym podczas pisania kolejnych komentarzy powyższe informacje będą już dogodnie uzupełnione. Te ciasteczka wygasają po roku.

Jeśli odwiedzisz stronę logowania, utworzymy tymczasowe ciasteczko na potrzeby sprawdzenia czy twoja przeglądarka akceptuje ciasteczka. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych i zostanie wyrzucone, kiedy zamkniesz przeglądarkę.

Podczas logowania tworzymy dodatkowo kilka ciasteczek potrzebnych do zapisu twoich informacji logowania oraz wybranych opcji ekranu. Ciasteczka logowania wygasają po dwóch dniach, a opcji ekranu po roku. Jeśli zaznaczysz opcję „Pamiętaj mnie”, logowanie wygaśnie po dwóch tygodniach. Jeśli wylogujesz się ze swojego konta, ciasteczka logowania zostaną usunięte.

Jeśli zmodyfikujesz albo opublikujesz artykuł, w twojej przeglądarce zostanie zapisane dodatkowe ciasteczko. To ciasteczko nie zawiera żadnych danych osobistych, wskazując po prostu na identyfikator przed chwilą edytowanego artykułu. Wygasa ono po 1 dniu

Serwis wykorzystuje funkcje zapewniane przez podmioty trzecie, co wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies pochodzących od tych podmiotów trzecich. Wykorzystanie tego rodzaju plików cookies zostało opisane poniżej:

Administrator korzysta z usług Google Analytics, Universal Analytics dostarczanych przez firmę Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu analizowania ruchu w Serwisie i jego optymalizacji na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (art. 6 ust. 1 lit. f RODO ) jakim jest prowadzenie procesu marketingowego.

Universal Analytics  umożliwia przypisanie danym, sesjom i interakcjom dokonanym przy pomocy kilku urządzeń pseudonimowego identyfikatora Użytkownika/Klienta danych, co pozwala analizować działania Użytkownika/Klienta na różnych urządzeniach.

Google Analytics używa tzw. „cookies”, plików tekstowych, które są przechowywane na komputerze Użytkownika/Klienta i które umożliwiają analizę tego, jak Użytkownik/Klienta korzysta ze stron internetowych. Informacje wygenerowane przez plik cookie o sposobie korzystania z Serwisu są z reguły przenoszone do serwera Google w USA i tam przechowywane. Tym niemniej, w przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, adres IP Użytkownika/Klienta zostanie skrócony przez Google w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej i innych państw będących stroną Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych wypadkach cały adres IP Użytkownika zostanie przeniesiony na serwer Google w USA i tam skrócony. W ramach Google Analytics adres IP przekazywany przez przeglądarkę Użytkownika/Klienta nie jest łączony przez Google z innymi danymi. Na zlecenie Administratora, Google wykorzystuje te informacje celem analizowania korzystania Użytkownika/Klienta ze strony internetowej, sporządzania sprawozdań dotyczących aktywności na stronie internetowej oraz celem świadczenia na rzecz operatorów stron internetowych dalszych usług powiązanych z korzystaniem ze stron internetowych i z Internetu. Sesje i kampanie zostaną zamknięte po upływie określonego czasu. Standardowo sesje zostają zakończone po 30 minutach nieaktywności, a kampanie – po upływie sześciu miesięcy. Limit czasu dla kampanii może wynosić najwyżej dwa lata. Bardziej szczegółowe informacje na temat Warunków korzystania oraz na temat ochrony danych znajdują się pod adresem: https://www.google.com/analytics/terms/pl.htm lub też: https://policies.google.com/?hl=pl.

Google LLC posiada certyfikat Tarcza Prywatności EU-US gwarantujący odpowiedni poziom ochrony danych.

Użytkownik/Klienta może zablokować udostępnianie Google Analytics informacji o jego aktywności na stronie internetowej. W tym celu należy zainstalować dodatek do przeglądarki udostępniany przez firmę Google LLC dostępny pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google Analytics dostępne są na stronie: https://support.google.com/analytics/answer/6004245.

Administrator korzysta w Serwisie z narzędzi marketingowych Google AdWords dostarczanych przez Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) w celu promocji Serwisu w wynikach wyszukiwania, na stronach osób trzecich a także w celach remarketingowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu (działania marketingowe). Podczas odwiedzin Serwisu, Google AdWords automatycznie zapisuje na urządzeniu Użytkownika/Klienta plik remarketing cookie, który umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach Użytkownika/Klienta. Dalsze przetwarzanie danych ma miejsce tylko wtedy, gdy Użytkownik/Klient wyraził zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z kontem Użytkownika/Klienta oraz wykorzystanie informacji z konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli Użytkownik/Klient będzie zalogowany na swoim koncie Google podczas wyświetlania Serwisu, Google wykorzysta dane Użytkownika/Klienta wraz z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo dane Użytkownika/Klienta z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe.

Użytkownik/Klient może dezaktywować cookies wykorzystywane do remarketingu w ramach ustawień swojego konta Google: https://myaccount.google.com/.

Szczegóły dotyczące przetwarzania danych w ramach usługi Google AdWords dostępne są na stronie: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Administrator korzysta z usługi Piksel Facebooka dostarczanej przez firmę Facebook Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia). Dzięki narzędziu Piksel Facebooka Administrator może mierzyć skuteczność swoich reklam oraz dostosowywać reklamy do danego Użytkownika/Klienta.

Podstawą prawną powyższych działań jest prawnie uzasadniony interes Adminitratora (art. 6 ust. 1 lit f RODO) jakim jest ralizacja procesu marketingowego. Piksel Facebooka automatycznie gromadzi informacje o korzystaniu z Serwisu przez Użytkownika/Klienta, a następnie przekazuje te dane na swoje serwery na terenie UE albo w Stanach Zjednoczonych i tam je przechowuje. Na podstawie zbieranych informacji Administrator nie jest w stanie zidentyfikować danego Użytkownika/Klienta Serwisu. Zebrane dane pozwalają jedynie określić jakie działania na stronach internetowych podjął Użytkownik/Klient. Szczegółowe informacje o działaniu Piksel Facebooka znajdują się pod następującym adresem internetowym: https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?helpref=page_content Zarządzanie działaniem Piksel Facebooka jest możliwe poprzez ustawienia reklam na swoim koncie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat przetwarzania danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/privacy/explanation.

Firma Facebook Ireland Limited przystąpiła do programu Tarcza Prywatności EU-US (Privacy Shield) zapewniając odpowiedni poziom ochrony przetwarzanych danych osobowych akceptowany przez Komisję Europejską

 

Osadzone treści z innych witryn

Artykuły na tej witrynie mogą zawierać osadzone treści (np. filmy, obrazki, artykuły itp.). Osadzone treści z innych witryn zachowują się analogicznie do tego, jakby użytkownik odwiedził bezpośrednio konkretną witrynę.

Witryny mogą zbierać informacje o tobie, używać ciasteczek, dołączać dodatkowe, zewnętrzne systemy śledzenia i monitorować twoje interakcje z osadzonym materiałem, włączając w to śledzenie twoich interakcji z osadzonym materiałem jeśli posiadasz konto i jesteś zalogowany w tamtej witrynie.

Administratorem Państwa danych osobowych udostępnionych w trakcie korzystania z profilu https://www.facebook.com/Syntonia.emdr w serwisie Facebook jest firma Syntonia Centrum Rozwoju Osobistego Sabina Iskierka (zwana dalej Centrum), NIP 6351591403, REGON 240870005. Reprezentowana przez Sabinę Iskierka

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Centrum możesz skontaktować się z Administratorem pod adresem e-mail biuro@syntonia.com.pl  lub pod numerem tel. 604556053.

Administrator przetwarza dane osobowe osób, które pozostawiły na naszym fanpage’u jakikolwiek ślad np.: poprzez kliknięcie ikon: „Lubię to”, „Obserwowanie”, „Udostępnij” lub też poprzez pozostawienie komentarza.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w zakresie: podstawowe dane identyfikacyjne (imię i nazwisko) w zakresie opublikowanym przez Państwa na Państwa własnym profilu na portalu społecznościowym Facebook.

Państwa dane osobowe są przetwarzane w celach:

prowadzenia fanpage’a na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pośrednictwem o naszej aktywności, organizowanych wydarzeniach, konkursach, promowaniu naszej marki, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, posty), co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

prowadzenia analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co stanowi prawnie uzasadniony interes Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO;

Jakakolwiek aktywność pozostawiająca na naszym fanpage’u Państwa dane osobowe jest całkowicie dobrowolna. Państwo też decydujecie do jakich Państwa danych osobowych będziemy mieli dostęp, poprzez zastosowanie odpowiednich ustawień prywatności Państwa osobistych profilów.

Administrator może uzyskać anonimowe dane statystyczne dotyczące osób odwiedzających fanpage za pomocą funkcji „Facebook Insights” udostępnionej przez Facebook stosownie do niepodlegających zmianie warunków korzystania. Dane te są gromadzone za pomocą plików cookies, z których każdy zawiera niepowtarzalny kod użytkownika. Pliki cookies są zapisywane przez Facebooka na twardym dysku komputera lub na każdym innym nośniku osób odwiedzających fanpage’a. Pliki cookies aktywne są przez dwa lata. Kod użytkownika, który można powiązać z danymi połączenia użytkowników zarejestrowanych na Facebooku, zostaje pobrany i przetworzony w chwili otwarcia fanpage’a.

Odbiorcami Państwa danych osobowych są inni użytkownicy fanpage’a.

Administrator nie przekazuje Państwa danych poza teren Unii Europejskiej ani do organizacji międzynarodowych z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook i Instagram z zastosowaniem stosowanych przez Facebook Inc. klauzul umownych zatwierdzonych przez Komisję Europejską i decyzji Komisji Europejskiej stwierdzających odpowiedni stopień ochrony danych zgodnie z zasadami określonymi pod adresem https://www.facebook.com/about/privacyshield.

Państwa dane osobowe nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji w tym profilowaniu.

Dane osobowe, których podstawą przetwarzanie jest prawnie uzasadniony interes Administratora, będą przetwarzane do czasu trwania tego interesu (okres funkcjonowania fanpage’a) lub do czasu złożenia skutecznego sprzeciwu wobec przetwarzania.

Przysługuje Państwu prawo do:

dostępu do treści swoich danych, żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,

przenoszenia danych w sytuacji, w której przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody w sposób zautomatyzowany,

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora;

wycofania w każdej chwili zgody w zakresie, w jakim jest ona podstawą przetwarzania Państwa danych bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem;

wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

Powyższe informacje nie dotyczą przetwarzania Państwa danych osobowych przez administratora serwisów Facebook i Instagram. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat przetwarzania Państwa danych przez firmę Facebook należy zapoznać się z ich Polityką Prywatności dostępną na stronie: https://www.facebook.com/about/privacy oraz zasadami przetwarzania danych w serwisie Instagram dostępnymi na stronie https://help.instagram.com/.

*Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE

Logo_Syntonia